ข้อมูลWriter

 

 
ครูชาตรี สมคะเณย์

 

 ประวัติการศึกษา 

 •  ระดับประถมศึกษา ( 2530-2536 ) โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร (อันดับที่ 1 ของรุ่น) 
 • ระดับมัธยมศึกษา( 2536-2542 ) โรงเรียนเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
 • ระดับอนุปริญญา( 2543-2545 ) คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(รุ่นแรก) วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จ.ยโสธร (อันดับที่ 1 ของรุ่น)
 • ระดับอุดมศึกษา ( 2547-2549 ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  หลักสูตร 2 ปี (ภาคพิเศษ กศ.บป.35.4.6 ) เกรดเฉลี่ย 3.76 เกียรตินิยมอันดับ 1

 ประวัติการทำงาน

 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้าฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัทบางกอกอินเตอร์เฟิร์น จำกัด (index furniture) ถนนพระราม 2  จ.สมุทรสาคร พ.ศ. 2546
 • เจ้าหน้าทีอินเตอร์เน็ตวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร พ.ศ. 2547-2549
 • ครูพิเศษโรงเรียนเลิงนกทา พ.ศ.2549-2551
 • รับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหัวแข้  อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 เมื่อ วันที่ 2 มิ.ย.พ.ศ.2551
 • รับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2553
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28   เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. พ.ศ.2553
ประวัติการฝึกอบรม 
 • เข้ารับการอบรมระบบปฏิบัติการ Linux Server ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคมพ.ศ. ๒๕๔๘ 
 • เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรมโครงการพัฒนา สื่อการสอน CAI ด้วยโปรแกรม Authorware 7.0 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเลิงนกทา จัดโดยศูนย์วิทยบริการโรงเรียนเลิงนกทาพ.ศ.๒๕๔๙
 • เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรมโครงการการรับ ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ E-Office ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนเลิงนกทา จัดโดย สพท.ยส.๒พ.ศ. ๒๕๕๐
 • เข้ารับการอบรมสัมมนาโปรแกรมงานวัดผล ประเมินผล CAT-GIFT ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอเลิงนกทาพ.ศ. ๒๕๔๙
 • เข้ารับการอบรม ระบบปฏิบัติการเครือข่าย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา พ.ศ. ๒๕๕๐
 • เป็นวิทยากรอบรมการสร้าง สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์บุ๊ค จัดโดยศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จังหวัดยโสธร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเลิงนกทา พ.ศ. ๒๕๕๐
 • เป็นวิทยากรอบรมการสร้าง สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์บุ๊ค จัดโดยศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย จังหวัดยโสธร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเลิงนกทา พ.ศ. ๒๕๕๑
 • เป็นวิทยากรอบรม การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ระบบ E-Learning ด้วย โปรแกรม Moodle จัดโดยศูนย์วิทยบริการโรงเรียนเลิงนกทาณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเลิงนกทา พ.ศ. ๒๕๕๑
 • เป็นวิทยากรอบรมการสร้าง สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์บุ๊ค จัดโดยศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเลิงนกทา พ.ศ. ๒๕๕๒
 • เป็นวิทยากรการพัฒนา ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ครูภาษาไทยหน่วยงานแกนนำเครือข่ายคุณภาพ Star Of Network รุ่นที่ ๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเลิงนกทา พ.ศ. ๒๕๕๒
 • เป็นวิทยากรอบรมระบบ เครือข่ายจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายระบบ LSCMS งานแผนและพัฒนา โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๕๒
 • เป็นวิทยากรการอบรม ในหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูวิทยาศาสตร์และพัฒนาสื่อนวัตกรรม อิเล็ก ทรอนิกส์ ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในฝัน โรงเรียนเลิงนกทา กันยายน ๒๕๕๒
 • เป็นวิทยากรการอบรม ในหลักสูตรการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle LMS ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓
 • เป็นผู้ช่วยวิทยากรการอบรม ในหลักสูตรการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรม CMS Joomla ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑  โรงเรียนเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 • เป็นวิทยากรการอบรม ในหลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม OBEC LMS เวอร์ชั่น ๒.๓ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑  โรงเรียนเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓
 • เป็นวิทยากรการพัฒนา ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ครูภาษาไทยหน่วยงานแกนนำเครือข่ายคุณภาพ Star Of Network  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเลิงนกทา พ.ศ. ๒๕๕๓
 • เป็นวิทยากรอบรมการสร้าง Weblog ด้วย WordPress  โครงการการพัฒนาครูภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ โรงเรียนในฝัน จังหวัดยโสธร  ณ ห้องประชุมธารจินดารีสอร์ท จังหวัดมุกดาหาร 6-7 ตุลาคม 2554 
 • เข้ารับการอบรมหลักสูตร Basic Network Security: Authentication and Centralize Log  จัดโดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา    ตามโครงการโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14-16 มี.ค.2555


Advertisements
1 ความเห็น

One thought on “ข้อมูลWriter

 1. Pingback: ผลงาน/ความภาคภูมิใจ « ครูชาตรีออนไลน์ HS3.VZF

แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: