ระบบพิสูจน์ตัวตนAuthentication+Ubuntu10.10_i386+ม.บู(Thaisolution)+coovachilli1.2.5_i386 ตอนที่1

 • ต้องมี 2 network interface  โดย eth0 เป็นด้าน uplink ออกอินเทอร์เนต ส่ว eth1 เป็นด้าน PC ที่ต้องผ่านการ authen
  ตรวจสอบดูว่าด้าน eth0 สามารถใช้งานออกอินเทอร์เนตได้เรียบร้อยสมบูรณ์ดีแล้วจริงๆ

  ตรวจสอบและแก้ไขแฟ้ม /etc/network/interfaces ให้เป็นประมาณดังนี้
  auto lo
  iface lo inet loopback
  auto eth0
  iface eth0 inet dhcp
  auto eth1

  ตัวอย่างนี้บรรทัดข้อความว่า iface eth0 inet dhcp หมายถึง eth0 ได้เลข ip จาก dhcp server
  หากต้องการตั้งค่า ip ของ eth0 ให้เป็นแบบ static ก็แก้ไขเป็นประมาณตัวอย่างว่า
  auto lo
  iface lo inet loopback
  auto eth0
  iface eth0 inet static
  address 10.0.100.2
  netmask 255.255.255.0
  gateway 10.0.100.1
  auto eth1

  อย่าลืมตรวจสอบแฟ้ม /etc/resolv.conf ว่าตั้งค่า dns server  ถูกต้องแล้ว
  หากถูกต้องดีแล้ว ให้ reboot เครื่องนี้ แล้วทดสอบใช้อินเทอร์เนตได้ดี จึงค่อยทำขั้นตอนอื่นถัดไป

 • ระบบ authen ต้องใช้บริการจาก radius server ด้วย ซึ่งจะเป็น radius server  ภายนอกหรือภายในเครื่องเดียวกัน
  การตรวจสอบ radius server ที่จะใช้บริการ ทำดังนี้
  ติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบ radius ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install freeradius-utils

  ทดสอบบริการ radius server ด้วยคำสั่งประมาณว่า
  sudo radtest  R_user R_password R_server 0 R_key
  โดยให้แทนที่ R_user ด้วย username, R_password ด้วย รหัสผ่าน, R_server ด้วย radius server, R_key ด้วย radius secret key
  ตัวอย่างนี้สมมติใช้คำสั่งว่า sudo radtest baba 1234 10.100.0.2 0 mykey
  หากได้รับคำตอบกลับมาประมาณว่า
  Sending Access-Request of id 78 to 10.100.0.2 port 1812
  User-Name = “baba”
  User-Password = “1234”
  NAS-IP-Address = 127.0.1.1
  NAS-Port = 0
  rad_recv: Access-Accept packet from host 10.100.0.2 port 1812, id=78, length=20
  แสดงว่าติดต่อกับ radius server ได้อย่างถูกต้องแล้ว

  หากต้องการสร้าง radius server ภายในเครื่อง server นี้เอง ก็ให้ติดตั้งดังนี้
  sudo apt-get install freeradius
  แล้วทดสอบด้วยคำสั่งประมาณว่า  sudo radtest  Username Password 127.0.0.1 0 testing123
  โดยที่ Username และ Password เป็น user และ password ของ server นี้

 • ติดตั้งโปรแกรมต่างๆที่จำเป็นต้องใช้เพิ่มเติม ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install gcc
 • ติดตั้งโปรแกรม coovachilli ทำดังนี้ ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม coovachilli มาไว้ก่อน
  ด้วยคำสั่งว่า wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/coova/coova-chilli_1.2.5_i386.deb -P /tmp
  แล้วทำงานต่อด้วยคำสั่งว่า
  sudo dpkg -i /tmp/coova-chilli_1.2.5_i386.deb
  sudo cp /etc/chilli/defaults /etc/chilli/config

  ต่อไปติดตั้ง captive portal ทำดังนี้ ให้ดาวน์โหลดโปรแกม haserl มาไว้ก่อน
  ด้วยคำสั่งว่า wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/coova/haserl-0.9.27.tar.gz -P /tmp
  แล้วทำงานต่อด้วยคำสั่งว่า
  tar -zxvf /tmp/haserl-0.9.27.tar.gz -C /tmp
  cd /tmp/haserl-0.9.27
  ./configure
  make
  sudo make install

 • ปรับแต่ง coovachilli ทำดังนี้

  แก้ไขแฟ้ม /etc/default/chilli
  ให้เปลี่ยนบรรทัดข้อความจากเดิมว่า START_CHILLI=0  กลายเป็น START_CHILLI=1

  แก้ไขแฟ้ม /etc/chilli/config
  ให้เพิ่มต่อหลังบรรทัดท้ายสุดด้วยข้อความว่า HS_RAD_PROTO=pap
  แล้วแก้ไขบรรทัดอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น
  ไปที่ประมาณบรรทัดที่ 28 ปรับปรุงค่า
  HS_DNS1=10.100.77.5  #เลข dns server ชุดที่ 1 ที่ปล่อยให้ PC ลูกข่าย
  HS_DNS2=10.100.77.2  #เลข dns server ชุดที่ 2 (ถ้ามี) ที่ปล่อยให้ PC ลูกข่าย
  ไปที่ประมาณบรรทัดที่ 35 ปรับปรุงค่า
  HS_RADIUS=10.100.0.2  #เลข radius server ชุดที่ 1 ที่ใช้บริการ authen, ถ้าเป็น server นี้เองก็ใช้ว่า localhost
  HS_RADIUS2=localhost  #เลข radius server ชุดที่ 2(ถ้ามี) ที่ใช้บริการ authen
  HS_UAMALLOW=10.100.77.0/24,yourhost.domain #รายชื่อ network ที่ได้รับอนุญาติให้วิ่งโดยไม่ต้อง authen
  HS_RADSECRET=testing123    # ค่าของ radius shared secret
  HS_UAMSECRET=uamsecret     # Set to be your UAM secret
  ไปที่ประมาณบรรทัดที่ 78 ปรับปรุงค่าให้เป็น
  HS_UAMHOMEPAGE=http://\$HS_UAMLISTEN:\$HS_UAMPORT/www/coova.html

  แก้ไขแฟ้ม /etc/chilli/up.sh
  ให้เพิ่มต่อหลังบรรทัดท้ายสุดข้อความว่า iptables -I POSTROUTING -t nat -o $HS_WANIF -j MASQUERADE

  แก้ไขแฟ้ม /etc/chilli/wwwsh
  ไปที่ประมาณบรรทัดที่ 9 แก้ไขข้อความจากเดิม haserl=$(which haserl 2>/dev/null)
  เปลี่ยนใหม่เป็นว่า haserl=/usr/local/bin/haserl

 • ตรวจสอบความพร้อม interface ด้าน eth1 ให้เรียบร้อย
  แล้วสั่งให้ coovachilli ทำงานด้วยคำสั่งว่า sudo /etc/init.d/chilli start

  ลองให้ PC ลูกข่ายด้าน eth1 เปิด browser ไปยังเวบบนอินเทอร์เนต
  จะถูก redirect ไปหน้าเวบ coova redirecting… สักครู่ประมาณ 5 วินาที
  แล้วเปลี่ยนไปเป็นหน้าเวบ My HotSpot ให้ป้อน Username และ Password
  เมื่อป้อนข้อมูลถูกต้อง ระบบก็จะ redirect ไม่ยังเวบบนอินเทอร์เนต และจะได้รับอนุญาติให้ใช้อินเทอร์เนตได้

  หากต้องการ logout ให้ใช้ browser ป้อนว่า logout  ก็จะทำให้ใช้อินเทอร์เนตไม่ได้

 • หากต้องการให้ coovachilli ทำงานทุกครั้งที่บูท server ทำดังนี้
  ใช้คำสั่ง  sudo update-rc.d chilli defaults

  และให้เพิ่มบรรทัดคำสั่งว่า /etc/init.d/chilli restart ไว้ในแฟ้ม /etc/rc.local ด้วย
  ยังไม่ทราบสาเหตุ เข้าใจว่าเป็น bug ของ iptables

 • หากต้องการใช้การ authen ผ่าน apache + ssl ทำดังนี้

  ติดตั้ง apache ด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้
  sudo apt-get install apache2 ssl-cert
  sudo mkdir -p /etc/apache2/ssl
  sudo mkdir -p /var/www/hotspot
  sudo mkdir -p /var/www/hotspot/cgi-bin
  sudo mkdir -p /var/www/hotspot/images
  sudo cp -v /etc/chilli/www/* /var/www/hotspot
  sudo cp -v /var/www/hotspot/coova.jpg /var/www/hotspot/images

  โปรแกรม captive portal ต้นฉบับมีปัญหาไม่ redirect ต้องใช้ฉบับที่ปรับปรุง ทำดังนี้
  wget  http://ftp.psu.ac.th/pub/coova/hotspotlogin.cgi -O /var/www/hotspot/cgi-bin/hotspotlogin.cgi
  sudo chmod a+x /var/www/hotspot/cgi-bin/hotspotlogin.cgi

  ตรวจสอบชื่อ host ของ server นี้ด้วยคำสั่ง hostname -f
  ตัวอย่างนี้สมมติว่าชื่อ ubuntu  ทำงานต่อด้วยคำสั่ง
  sudo make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/apache2/ssl/apache.pem
  เมื่อได้หน้าต่างคำถามให้ใส่ Host name: เป็นชื่อของ host ในตัวอย่างนี้คือ ubuntu

  สร้างแฟ้ม /etc/apache2/sites-available/hotspot มีข้อมูลดังนี้
  NameVirtualHost 10.1.0.1:443
  <VirtualHost 10.1.0.1:443>
  ServerAdmin webmaster@domain.org
  DocumentRoot “/var/www/hotspot”
  ServerName “10.1.0.1”
  <Directory “/var/www/hotspot/”>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  allow from all
  </Directory>
  Alias “/dialupadmin/” “/usr/share/freeradius-dialupadmin/htdocs/”
  <Directory “/usr/share/freeradius-dialupadmin/htdocs/”>
  Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  allow from all
  </Directory>
  ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/hotspot/cgi-bin/
  <Directory “/var/www/hotspot/cgi-bin/”>
  AllowOverride None
  Options ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
  Order allow,deny
  Allow from all
  </Directory>
  ErrorLog /var/log/apache2/hotspot-error.log
  LogLevel warn
  CustomLog /var/log/apache2/hotspot-access.log combined
  ServerSignature On
  SSLEngine on
  SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem
  </VirtualHost>

  แก้ไขแฟ้ม /etc/apache2/apache2.conf
  เพิ่มบรรทัดข้อความว่า ServerName 10.1.0.1

  แก้ไขแฟ้ม /etc/hosts
  เพิ่มเลข ip และชื่อ host ตัวอย่างนี้คือ  10.1.0.1    ubuntu

  ทำงานต่อด้วยคำสั่ง
  sudo a2enmod ssl
  sudo a2ensite hotspot
  sudo /etc/init.d/apache2 restart

  แก้ไขแฟ้ม /etc/chilli/config
  ไปที่ประมาณบรรทัดที่ 74 ปรับปรุงค่า
  HS_UAMFORMAT=https://\$HS_UAMSERVER/cgi-bin/hotspotlogin.cgi
  ไปที่ประมาณบรรทัดที่ 152 ปรับปรุงค่า
  HS_TCP_PORTS=”80 443″

  แล้วทำงานต่อด้วยคำสั่ง
  sudo /etc/init.d/chilli restart

  ที่มา: http://opensource.cc.psu.ac.th/% … %9A%E0%B8%99_ubuntu

Advertisements
Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, เขียนโปรแกรม | 1 ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

One thought on “ระบบพิสูจน์ตัวตนAuthentication+Ubuntu10.10_i386+ม.บู(Thaisolution)+coovachilli1.2.5_i386 ตอนที่1

 1. p2nnetwork แจกฟรี ระบบ authentication สำหรับสถานที่ราชการทุกแห่งทั่วประเทศ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.p2nnetwork.com ต้องการคืนความดีสู่สังคม

แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: