รายชื่อนักเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม 1/2555

65  บันทึกส่งงาน
1 นายพิสุทธิ์ชัย    ป้องแก้ว
2 นายฤทธิชัย    ธรรมวงศ์
3 นายนพนนท์    มานัส
4  สาย นางสาวศรัณย์พร    เบ้าเงิน
5  สาย นางสาวนริศรา    คำปัน
6 นายภัสสรากร    สุกาวงศ์
7 นางสาวกมลนิตย์    พิศสุวรรณ
8 นางสาวนันทยา    สืบสิน
9 นางสาวบุษกร    หงษ์คำ
10 นางสาวเกษมณี    วงศ์บุญมา
11 นางสาวเพ็ญศรี    สุวรรณกูฏ *
12 นางสาวอรุณรัตน์    ทานุมา *
13 นางสาววริยา    ขันทอง
14 นางสาวสุพัตรา    เนตรวงศ์
15 นายทรงศักดิ์    แสงพล
16 นางสาวกนกรัตน์    พุฒแก้ว
17 นางสาววันวิสา    จันทชัย
18 นางสาวปารินาถ    แซ่หว่อง
19 นางสาวยุภาพร    สีสุข
20  สาย นางสาวทิพานันท์    แสงประจักษ์
21  ออก นางสาวพนิตสุภา    ต่อซอน
22 นางสาวชมพูนุช    บุญยิ่ง
23 นางสาวดวงพร    ทองบ่อ
24 นายฉันทพล    อินธิบุตร
25 นายชัยวัฒน์    บรรลุสันต์
26 นางสาวมินตรา    พระโรจน์
27 นางสาวเมนี่    สีหาเสน
28 นางสาวจินตหรา    บุญนันท์
29  ย้าย นางสาวธัญลักษณ์    ไชยศรี
30 นางสาวผ่องใส    ช้างดำ
31  สาย นางสาวขวัญใจ    ศรีคำแหง
32  ขาด นางสาวอรสา    จอมใจ
33  สาย นางสาวนุชจรี    คำศรี *
34 นางสาวสีจันทร์    คุณสุทธิ์ *
35  ขาด ขาด นางสาวสุวนันท์    นามคง
36 นางสาวสินใจ    ภาวะนิตย์
37 นางสาววิมลจิตต์    พรหมมา
66
38 นางสาวนาถวีณา    ศรีขัดเค้า
39 นางสาวกิ่งกาญจน์    ชายกวด
40 นางสาวสิรินาถ    พลมาตย์
41 นางสาวเจนจิรา    แสงขันธุ์
42 นายปัญชาทรัพย์    จิตรา
43 นางสาวชยิสรา    รักสะอาด
44 นายวุฒินันท์    พรมโยธา
45 นางสาวภัทรา    สาดสวน
46 นางสาวพรนภา    ศิลายศ
47 นายรณรงค์    ทองภูบาล
48 นางสาวสุวิมล    ปัญญาเฉียบ
49 นางสาวหัทยา    บุญเอนก
50 นางสาวลลิตตา    บุตรจันทร์
51 นางสาวรัชนีกร    คำใบ
52 นางสาวอภิญญา    พันธ์ทอง
53 นางสาวดวงพร    นิวงษา
54 นายคฤกพณ    สิทธานนท์
55 นางสาวไอลดา    แก้วแรมเรือน
56 นายปานเทพ    ใจทัด
57 นายเปรมณัช    สิงจานุสงค์
58 นายเจตน์    จักษุมา
59 นางสาวกนกพร    วุฒิเสลา
60 นางสาวจามจุรี    มิตสีดา
61 นายอังกูร    ผลจันทร์
62 นางสาวทัศนีย์    แสงคำ
63 นางสาวเบญจุรี    ไพจิตร
64 นางสาววิยะดา    ภาคแก้ว
65 นางสาวจิรัญญา    ทับแสง
66 นางสาวกานต์ติมา    วรสาร
67 นางสาวมุจจลินทร์    แพงเนตร
68 นางสาวจันทร์จิรา    อักษรกลาง
69 นายคมสัน    จันทะโสม
70 นางสาวนิลาวัลย์    ทองลา
71 นางสาววราจิตร    ใจทอง
72 นางสาวมลิวัลย์    รัตพันธ์
67
73  ย้าย นายเกียรติศักดิ์    สีแวงเขตร์
74 นางสาวจริยาภรณ์    พลมาตย์ *
75 นางสาวปนัดดา    ชินป่า *
76 นางสาวสุจิตตรา    ดวงสงค์ *
77 นางสาวสมิตรา    กานุวงค์ *
78 นางสาวสุภนิดา    รักสะอาด *
79  ขาด นายอภิสิทธิ์    ปราบนอก
80  สาย นายวัฒนา    ห้องแซง *
81 นางสาววนิดา    มูลวรรณ *
82 นางสาวผกามาศ    ลาสนธิ *
83  สาย นายฤทธิชัย    ประทุมรัตน์ *
84  สาย นายเอกภาพ    สร้อยแก้ว *
85  สาย นายศักดิ์ดา    สิงห์โพนงาม *
86 นางสาวสิรินทรา    ศิลาลัย *
87 นางสาวดรุณี    กิ่งสิวงค์ *
88  ขาด นายอิทธิพล    ผ่านเมือง
89  ขาด นายภานุพงษ์    จตุรงค์
90 นายอดุลย์    บัวทอง *
91  ออก นางสาวจารุวรรณ    ทองแจ่ม
92 นางสาวยุวรี    บุญเกิด *
93  ขาด นายอรรถพงศ์    พิมพ์พันธ์
94  ขาด ขาด นายกิตติพงศ์    ลี้ตั้งเจริญ
95  สาย นายจักรกฤษณ์    สายสินธิ์ *
96  ขาด นายฉัตรมงคล    กาญจนีย์
97 นางสาวหัทยา    เสียงเย็น *
98 นางสาวจำปี    สุวะไชย *
99  ขาด นางสาวอังศุมาลี    แก้วดวงสี *
100 นางสาววรรณกานต์    เพชรไกร *
101 นางสาวสุธิดา    พิจารย์ *
102 นางสาวอารียา    พรมโสภา *
103  ขาด นางสาวพรเทวี    บัวทอง
104 นางสาวพิมพ์    สุขใจ *
105 นายมานพ    รุณกัน *
106  ขาด นายวรพล    อัปมะกา
Advertisements
Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

เมนูนำทาง เรื่อง

แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: