การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิชา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ง40206
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/4

คะแนนระหว่างภาค :  คะแนนปลายภาค = 70 : 30

  • เวลาเรียน                                      10     คะแนน
  • ทดสอบย่อย                                 10     คะแนน
  • สอบกลางภาค                              20     คะแนน
  • แบบฝึกหัด                                    10     คะแนน
  • มินิโปรเจค                                     20    คะแนน
  • สอบปลายภาค                             30     คะแนน
  • รวม                                              100    คะแนน
Advertisements
Categories: ข่าวทั่วไป

เมนูนำทาง เรื่อง

การแสดงความเห็นถูกปิด

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: