ติดตั้ง CentOS6.5 แบบ minimal

ติดตั้ง CentOS6.5 แบบ minimal หลังจากติดตั้ง แก้ไขเน็ตเวิร์ค vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 แก้ตามนี้ DEVICE=eth0 HWADDR=08:00:27:F1:FF:32 TYPE=Ethernet UUID=b612c5c2-1231-4888-a220-db89c88d4e5f ONBOOT=yes NM_CONTROLLED=yes BOOTPROTO=static DEFROUTE=yes IPV4_FAILURE_FATAL=yes IPV6INIT=no NAME=”System eth0″ IPADDR=192.168.100.100 NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=192.168.100.1 DNS1=202.129.27.133 DNS2=61.19.245.245 DOMAIN=rc.com USERCTL=no —————————— Restart Service network /etc/init.d/network restart —————————— ติดตั้ง nano editors yum install nano —————————— Disable SELinux CentOS 6 nano /etc/selinux/config เปลี่ยนเป็น SELINUX=disabled ——————————- reboot ——————————- ปิด Firewall (ปิดเพื่อการทดสอบเท่านั้น) /etc/init.d/iptables stop /etc/init.d/ip6tables stop chkconfig iptables off chkconfig ip6tables off ——————————- Update YUM nano +1174 /usr/lib/python2.6/site-packages/urlgrabber/grabber.py เพิ่ม self.curl_obj.setopt(pycurl.IPRESOLVE, pycurl.IPRESOLVE_V4) บันทีก สั่ง yum update ติดตั้ง LAMP yum -y install httpd php mysql mysql-server php-mysql php-common ติดตั้ง PHP 5.5.0 Modules yum install -y php-mysql php-pgsql php-pecl-mongo php-sqlite php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml php-pecl-apc php-cli php-pear php-pdo สร้างไฟล์สำหรับตรวจสอบการทำงาน Apache, MySQL 5.5.32 & PHP 5.5.0 nano /var/www/html/phpinfo.php แล้วพิมพ์คำสั่งดังนี้จากนั้นบันทึกข้อมูล

เรียกดูผลลัพธ์ http://192.168.100.100/phpinfo.php ————————————- สั่งให้ run service ตอนบูต chkconfig httpd on ติดตั้งคำสั่ง setup yum install setup yum install setuptool yum install system-config-securitylevel-tui

Advertisements
Categories: เขียนโปรแกรม | ใส่ความเห็น

MySQL DB

How to Backup MySQL Database?

To take a backup of MySQL database or databases, the database must exist in the database server and you must
have access to it. The format of the command would be.

# mysqldump -u [username] –p[password] [database_name] > [dump_file.sql]

The parameters of the said command as follows.

  1. [username] : A valid MySQL username.
  2. [password] : A valid MySQL password for the user.
  3. [database_name] : A valid Database name you want to take backup.
  4. [dump_file.sql] : The name of backup dump file you want to generate.

How to Backup a Single MySQL Database?

To take a backup of single database, use the command as follows. The command will dump database [rsyslog]
structure with data on to a single dump file called rsyslog.sql.

# mysqldump -u root -ptecmint rsyslog > rsyslog.sql

How to Backup Multiple MySQL Databases?

If you want to take backup of multiple databases, run the following command. The following example
command takes a backup of databases [rsyslog, syslog] structure and data in to a single file
called rsyslog_syslog.sql.

# mysqldump -u root -ptecmint --databases rsyslog syslog > rsyslog_syslog.sql

How to Backup All MySQL Databases?

If you want to take backup of all databases, then use the following command with option –all-database.
The following command takes the backup of all databases with their structure and data into a
file called all-databases.sql.

# mysqldump -u root -ptecmint --all-databases > all-databases.sql

How to Backup MySQL Database Structure Only?

If you only want the backup of database structure without data, then use the option –no-data
in the command. The below command exports database [rsyslog] Structure into
a file rsyslog_structure.sql.

# mysqldump -u root -ptecmint -–no-data rsyslog > rsyslog_structure.sql

How to Backup MySQL Database Data Only?

To backup database Data only without structure, then use the option –no-create-info
with the command. This command takes the database [rsyslog] Data  into a file rsyslog_data.sql.

# mysqldump -u root -ptecmint --no-create-db --no-create-info rsyslog > rsyslog_data.sql

How to Backup Single Table of Database?

With the below command you can take backup of single table or certain tables of
your database. For example, the following command only take backup of wp_posts
table from the database wordpress.

# mysqldump -u root -ptecmint wordpress wp_posts > wordpress_posts.sql

How to Backup Multiple Tables of Database?

If you want to take backup of multiple or certain tables from the database, then separate each table with space.

# mysqldump -u root -ptecmint wordpress wp_posts wp_comments > wordpress_posts_comments.sql

How to Backup Remote MySQL Database

The below command takes the backup of remote server [172.16.25.126] database [gallery] into a local server.

# mysqldump -h 172.16.25.126 -u root -ptecmint gallery > gallery.sql

How to Restore MySQL Database?

In the above tutorial we have seen the how to take the backup of databases, tables, structures and
data only, now we will see how to restore them using following format.

# # mysql -u [username] –p[password] [database_name] < [dump_file.sql]

How to Restore Single MySQL Database

To restore a database, you must create an empty database on the target machine and restore the database
using msyql command. For example the following command will restore the rsyslog.sql file
to the rsyslog database.

# mysql -u root -ptecmint rsyslog < rsyslog.sql

If you want to restore a database that already exist on targeted machine, then you will need to
use the mysqlimport command.

# mysqlimport -u root -ptecmint rsyslog < rsyslog.sql

In the same way you can also restore database tables, structures and data. If you liked this article, then do share it with your friends.

ที่มา: http://www.tecmint.com/mysql-backup-and-restore-commands-for-database-administration/

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, เขียนโปรแกรม | ใส่ความเห็น

Download ssh client

http://www.filewatcher.com/m/SSHSecureShellClient-3.2.9.exe.5517312-0.html

Categories: ข่าวทั่วไป | ใส่ความเห็น

การติดตั้ง Facebook share ใน Joomla2.5

วันนี้ผมมีโอกาสได้ทดสอบการติดตั้ง  Facebook share  content ใน Joomla2.5 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยเมื่อมีการประกาศข่าวสารของโรงเรียน ก็สามารถที่จะแชร์ข้อมูล ผ่าน เฟสบุ๊ค ได้ทันที ซึ่งไฟล์ที่ทดสอบมีดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

จำหน่ายระบบแสดงตัวตนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต Authentication PhudinWiFi

ตอนนี้ผมได้พัฒนาระบบแสดงตัวตนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต authentication ด้วย Ubuntu14.04 LTS ซึ่งถือว่ามีความเสถียรมากพอควร แล้วสามารถทำงานได้อย่างไม่มีปัญหา

คุณสมบัติของระบบเบื้องต้น
-Ubuntu Server 14.04 LTS
– Freeradius2+Coovachilli1.3
– Squid 3.2

อ่านเพิ่มเติม

Categories: เขียนโปรแกรม | 2 ความเห็น

บลอกที่ WordPress.com .